kontrola Prezydencki w ramach systemu kontroli finansowej - prezydencki kontrola finansowa w

Kontroli Skarbowej przez Prezydenta RP, zgodnie z Konstytucją RP przez wydawanie dekretów w sprawach finansowych, podpisanie ustaw federalnych; powoływanie i odwoływanie Ministra Finansów RP składania kandydatury Duma Poland na stanowisko prezesa Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej. Z rocznych komunikatów dotyczących sytuacji w kraju, główne kierunki polityki wewnętrznej i zagranicznej Prezydenta RP do Zgromadzenia Federalnego (art. 3, art. 80, ust. „E” art. 84 Konstytucji).Główne funkcje Kontroli Głównego przypisane:

¾ monitorowanie i weryfikacja realizacji federalnych ustaw, dekretów i zarządzeń Prezydenta RP przez federalnych organów wykonawczych, organów wykonawczych podmiotów Federacji Rosyjskiej i ich urzędników, jak i organizacji;

¾ przygotowanie w oparciu o informacje z kontroli do Prezydenta RP w sprawie zapobiegania łamaniu i poprawy działania federalnych organów wykonawczych oraz organów wykonawczych podmiotów Federacji Rosyjskiej.

Zatem, szeroki zakres działań kontrolnych organ, który obejmuje również kontrolę finansową.Dla realizacji funkcji kontrolnych Dyrekcji Kontroli Głównego są uprawnieni do:

¾ żądać od szefów organów państwowych, przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, dokumentów, materiałów i pisemnych wyjaśnień, inne informacje niezbędne do przeprowadzania inspekcji zgodnie z zadaniami Wydziału;

¾ obejmować kontrole organów ścigania i specjalnych ekspertów kontroli;

¾ złożyć do Prezesa Polsce oferuje wyniki kontroli.

Zarząd nie jest uprawniony do stosowania wszelkich kar, ale może wysłać rozkaz wyeliminowania naruszeń głowy federalnych organów wykonawczych, organów wykonawczych podmiotów Federacji. Przepisy te powinny być uznane bez zwłoki. Nie później niż jeden miesiąc powinny być podjęte w celu wyeliminowania naruszeń.

Zarząd ma również prawo do złożenia wniosków do Prezydenta Federacji Rosyjskiej, szefowie federalnych organów władzy wykonawczej i władzy wykonawczej w Polsce do ścigania i zawiesić działalność zainteresowanych urzędników przed podjęciem decyzji na podstawie wyników badań; postawić przed szefami odpowiednich organów państwowych kwestię nałożenia sankcji dyscyplinarnych na funkcjonariuszy publicznych i zawiesić je z podatku.

kontrola finansowa są przeprowadzane (oprócz innych swoich funkcji) upoważnionych przedstawicieli Prezydenta RP w regionie, zawierające jeden lub więcej podmiotów Federacji Rosyjskiej: są one odpowiedzialne za monitorowanie wykorzystania funduszy federalnych budżetowych w danym regionie.Podobne artykuły